A) Taikymo sritis

1. Bendrovės UAB "JUNGHEINRICH LIFT TRUCK", kodas 111803211, registruotos buveinės adresas Servečės g. 1, Vilnius, duomenys apie juridinį asmenį tvarkomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – „Jungheinrich“) tiekimo (pardavimo) programa taikoma fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.

2. Bendrosios sąlygos taikomos visiems mūsų pasiūlymams, prekių pirkimo ir paslaugų teikimo sutartims, įskaitant konsultacijas ir kitas sutartines paslaugas verslo santykiuose. Jos taikomos be išimčių. Klientų sąlygos, nukrypstančios nuo šių Bendrųjų sąlygų, nėra taikomos. Šios Bendrosios sąlygos taikomos ir tuomet, kai žinodami apie kitokias kliento sąlygas, besąlygiškai vykdome tiekimus.

3. Bendrosios sąlygos taikomos užsakymo metu galiojančia redakcija. Išleidus naująjį aktualų katalogą, nustoja galioti visos ankstesniuose kataloguose nurodytos prekių ir paslaugų (toliau – Produktai) kainos ir jų aprašymai. Mes turime teisę bet kuriuo metu pakeisti Bendrąsias sąlygas, kurios bus taikomos jau būsimiems užsakymams.

4. Nuo šių sąlygų nukrypstantys susitarimai, apribojimai, garantijos ir sąlygų keitimai galioja tik tada, kai jie mums yra pateikiami teksto forma, o vėliau mes juos patvirtiname, teksto formą tinkamai pasirašydami bendrovės priimta tvarka.

B) Sutarties sudarymas, sutarties dalykas

1. Užsakymai gali būti priimami per savaitę

2. Mūsų pasiūlymai gali keistis. Jie taikomi tik prekėms ir paslaugoms Lietuvoje ir Latvijoje. Sutartys vykdomos gavus mūsų užsakymo patvirtinimą raštu (teksto forma) arba elektroniniu paštu, kurį siunčiame užsakovui naudojant įprastą siuntimo būdą (pvz., elektroniniu paštu, faksu, laišku).

3. Mes taip pat priimame užsakymus telefonu. Jei klientas pageidauja ankstesnį telefono užsakymą papildomai patvirtinti raštu siunčiant jį paštu arba internetu mes paprašysime teksto forma pateiktame užsakyme nurodyti apie šį anksčiau pateiktą užsakymą telefonu. Priešingu atveju, žodiniai užsakymai ir užsakymai pateikiami teksto forma bus traktuojami kaip atskiri užsakymai.

4. Galioja tik mūsų užsakymo patvirtinimo formoje nurodytas produkto tipas ir jo kiekis. Jei užsakymo patvirtinimas skiriasi nuo užsakymo ir pirkėjas to nedelsdamas nepaneigia, laikoma, kad pirkėjas su juo sutinka. Ta pati sąlyga taikoma ir nurodytoms kainoms. Jei katalogui pasirodžius keičiasi atskirų produktų kainos, mes pasiliekame teisę jas keisti. Nuotraukose panaudotos dekoracijos į kainą ir neįtrauktos.

5. Eksploatacinės charakteristikos nurodomos, kai produktas naudojamas esant +20°C laipsnių oro temperatūrai, lygioms betono grindims ir sausoms sąlygoms. Nukrypimai nuo nurodytų greičių yra taip pat leistini pagal pirmiau nurodytas naudojimo sąlygas, esant įprastiems leistiniems nuokrypiams

6. Mes pasiliekame visas nuosavybės teises bei autorių ir intelektinės nuosavybės teises, taip pat pramoninės nuosavybės teises į išlaidų sąmatas, brėžinius, nuotraukas ir visą kitą katalogo bei internetinės parduotuvės turinį. Visų pirma tai liečia produktų nuotraukas, vaizdo įrašus bei visą kitą internetinės parduotuvės įvairialypės informacijos turinį. Bet koks naudojimas, platinimas, ypač perdavimas, kopijavimas, paskelbimas ir viešinimas, įskaitant net atskirų dalių kopijavimą, yra draudžiamas be mūsų aiškaus išankstinio sutikimo. Mūsų tinklalapyje esantys produkto vaizdo įrašai yra skirti tik reklaminiams tikslams ir nėra nei įsipareigojimas nei garantija reklamuojamų produktų kokybės ar jų veikimo atžvilgiu. Galioja tik mūsų rašytiniame užsakymo patvirtinime nurodytas produkto pobūdis/tipa ir apimtis/kiekis. Jei sutartis nėra sudaroma, gauta medžiaga turi būti nedelsiant ištrinta ar sunaikinta.

7. Jei nenurodyta kitaip, užsakytos surenkamos prekės pristatomos atskiromis dalimis. Tokiais atvejais prekės surinkimą atlieka klientas. Jei klientas mums užsako ir surinkimą, papildomai taikomos ir mūsų pasiūlyme pateiktos surinkimo (montavimo) sąlygos.

8. Galimas tam tikrų produktų neribotas užsakymas internetu („prenumerata“) su konkrečiais pristatymo intervalais. Užsakymų prenumeratai taikomos tuo metu galiojančios Bendrosios sąlygos, įskaitant užsakymų prenumeratai taikomas sąlygas.

3. Pristatymo terminai, vėlavimas

1. Mūsų pristatymo laikas paprastai yra nuo 5 iki 10 darbo dienų. Mūsų svetainėje (internetinėje parduotuvėje) klientas gali rasti neįpareigojančią informaciją apie mūsų platinamų produktų prieinamumą (pvz., atitinkamame gaminio puslapyje)

2. Jei užsakymo apdorojimo metu mes nustatome, kad kliento užsakytų produktų nėra, mes apie tai klientą informuojame atskirai.

3. Tiekimo laikas yra nurodomas užsakymo patvirtinime ir pradedamas skaičiuoti nuo mūsų užsakymo patvirtinimo gavimo momento, bet ne anksčiau, nei buvo gauta informacija, kurią klientas turi pateikti išsiuntimo vykdymui.

4. Pristatymas bus vykdomas kliento pateiktu pristatymo adresu. Jei klientas nurodė neteisingą, neišsamų ar neaiškų pristatymo adresą, visas su tuo susijusias išlaidas jis padengia pats. Nuo kiekio priklausanti kainų nuolaida galioja tik pristatant visą užsakymą į kliento nurodytą pristatymo adresą, jei pristatymas vyksta keliais kliento nurodytais pristatymo adresais, nuo kiekio priklausanti kainų nuolaida netaikoma.

5. Jei mes nesilaikome aiškiai sutarto pristatymo termino, tai klientas turi teisę reikalauti sumokėti fiksuoto dydžio delspinigius, už kiekvieną vėlavimo dieną priskaičiuojant 0,02 proc. nuo vėluojamų pristatyti prekių ar netinkamos naudoti prekės dalies vertės, bet ne daugiau kaip 5 % grynosios bendros užsakymo vertės. Ši sąlyga netaikoma teisėtų atstovų ar vadovų rimto aplaidumo atvejams, tyčiniams veiksmams ar įstatymų numatytos atsakomybės dėl įsipareigojimų nevykdymo atvejais. Pristatymas su trūkumais nelaikomas pavėluotu pristatymu.

6. Jei yra vėluojama pristatyti prekes/paslaugas ir klientas suteikia mums atitinkamą vėlesnį tiekimo terminą pateikdamas raštišką pareiškimą, kad jis pasibaigus šiam terminui atsisakys priimti prekes/paslaugas, tai pasibaigus šiam terminui ir tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimo, klientas pagal įstatymų nuostatas turi teisę nutraukti sutartį. Papildomo termino nustatyti nebūtina, jei to nereikalauja įstatymai. Mūsų prašymu, klientas per protingą laikotarpį praneša, ar jis pasinaudos savo teise ir nutrauks sutartį.

7. Išskyrus G 2 pastraipoje numatytus atvejus, klientas negali teikti reikalavimų dėl vėlavimo, ypač reikalavimų dėl žalos atlyginimo.

8.Jei klientas vėluoja priimti prekes/paslaugas, mes turime teisę saugoti prekes pas mus, už kurių sandėliavimą klientui bus pateikta sąskaita, ir kartu reikalausime sutarties vykdymo arba nustatę protingą terminą, nutrauksime sutartį, o prekes panaudosime kitaip. Nutraukus sutartį, klientas turės sumokėti sąnaudas, patirtas dėl sutarties nesilaikymo.

D) Kainos, mokėjimo sąlygos, lizingas, nuoma, tarpusavio užskaita (kompensavimas)

1. Mūsų internetinėje parduotuvėje ir mūsų kataloge kainos nurodytos su pristatymu Lietuvoje, jei prekių kataloge ar internetinėje parduotuvėje nenurodyta kitaip. Išrašant PVM sąskaitą faktūrą, PVM išskiriamas. Sąskaitoje faktūroje nurodyta neto suma be atskaitymų turi būti sumokėta per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Mes pasiliekame teisę nustatyti kitą mokėjimo būdą, pvz., išankstinį apmokėjimą.

2. Mokėjimą galima atlikti pavedimu į sąskaitą, kreditine kortele, naudojant PayPal mokėjimų sistemą arba iš anksto. Pasirenkant išankstinio mokėjimo būdą, užsakymo patvirtinime mes klientui nurodome mūsų banko duomenis. Kai klientui užsakant prekes apmokėjimas vykdomas kreditine kortele, atliekamas išankstinis banko kortelės atpažinimas ir užsakymo sumos nurašymas iš kortelės turėtojo sąskaitos. Bet kokias grąžinamas sumas "Jungheinrich " perveda į kliento kredito kortelės sąskaitą. Mes pasiliekame sau teisę atsisakyti kai kurių mokėjimo būdų.

3. Klientas turi galimybę gauti sąskaitą faktūrą elektronine arba popierine forma. Sąskaitos faktūros pateikimui elektronine forma gauti klientas savo sąskaita ir rizika suteikia interneto prieigos ir interneto ryšio įgaliojimus atsiskaitymo duomenims gauti.

4 . Tarpusavio užskaitos ir (arba) sulaikymo teise mūsų reikalavimų atžvilgiu klientas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei jo priešpriešiniai reikalavimai yra pripažinti teisėtais, yra neginčytini arba mūsų pripažinti ir patvirtinti. Klientas negali perleisti savo reikalavimų mūsų atžvilgiu be mūsų sutikimo.

E) Nuosavybės išsaugojimo teisė

1. Mes pasiliekame sau nuosavybės teises į visus produktus (prekes, kurioms taikomas nuosavybės teisės išsaugojimas (toliau – „užlaikomos“ prekės)) ir į papildomai suteiktas neapmokėtas paslaugas iki visiško visų įsiskolinimų, kilusių iš šių verslo santykių, padengimo. Einamųjų sąskaitų atveju visos „užlaikomos“ prekės yra skirtos skolos apmokėjimo užtikrinimui.

2. Kol galioja nuosavybės teisės išsaugojimo sąlyga, visų ar dalies prekių perpardavimas, įkeitimas ar saugumo užtikrinimo perleidimas gali būti vykdomas tik gavus mūsų raštišką sutikimą. Prekės, tiekiamos laikantis nuosavybės teisių išsaugojimo, turi būti tinkamai saugomos ir pakankamai apdraustos nuo visos numatomos rizikos įprastomis verslo sąlygomis.

3 Jei klientas įsigyja „užlaikomas“ prekes perpardavimo tikslais, jis gali tai daryti įprastomis verslo sąlygomis. Kiekvienu „užlaikomų“ prekių perpardavimo atveju, klientas iš karto perleidžia mums visus būsimus reikalavimus savo pirkėjų atžvilgiu. Mes priimame šiuos perleistus reikalavimus. Klientas tai įtraukia į savo apskaitą ir turi teisę išieškoti skolas. Šią teisę turime ir mes; tačiau mes ja pasinaudosime tik tuo atveju, jei klientas nesilaikys savo mokėjimo įsipareigojimų arba jei jo turto padėties pablogėjimas kels pavojų jo mokėjimo įsipareigojimų vykdymui (pvz., jam bus iškelta bankroto byla). Tokiu atveju gavęs pirmąjį mūsų prašymą klientas privalo pateikti mums visą išieškojimui reikalingą informaciją ir dokumentus. Iki galutinio trečiųjų asmenų atsiskaitymo pagal perleistus reikalavimus su mumis klientas lieka pilnai (solidariai) atsakingas už skolos sumokėjimą Klientas gali apdoroti ar perdaryti „užlaikomas“ prekes tik mūsų pavedimu.

4. Jei mums suteikto užstato vertė daugiau kaip 10 % viršija klientų įsiskolinimų vertę, kliento prašymu mes privalome grąžinti atitinkamą užstato sumą.

5. Jei klientas pažeidžia E pastraipoje nurodytus įsipareigojimus, mes turime teisę vienašališkai nutraukti sutartį. 

F) Pretenzijos dėl materialinių defektų ir teisinių klaidų

I) Materialinių defektų atveju mes suteikiame gaminiams šias garantijas  

1. Pranešimai apie defektus turi būti siunčiami raštu, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 str., 6.348 str. reikalavimų. Kaip numatyta įstatyme, gaunant prekes būtina patikrinti jų kokybę. Akivaizdūs defektai turi būti nurodyti atitinkamu įrašu važtaraštyje ir apie juos turi būti mums pranešta per vieną savaitę nuo prekių gavimo. Apie paslėptus trūkumus mums turi būti pranešta per vieną savaitę nuo jų radimo.

2. Visas gaminių dalis, kurios jų perdavimo metu turėjo reikšmingų defektų ar buvo sugedusios, mes savo nuožiūra arba nemokamai remontuojame arba keičiame naujomis. Dalys, kurias tokiu atveju mes keičiame naujomis yra išmontuojamos ir pereina mūsų nuosavybėn. Klientas privalo suteikti mums pakankamai laiko ir galimybę atlikti šiuos papildomus ištaisymo darbus. Mums nėra taikomi įstatymų reikalavimai atlikti tokius papildomus darbus. Esant nežymiems nukrypimams nuo sutartos ar įprastos prekės kokybės ar tinkamumo, pretenzijos dėl defektų nepriimamos.

3.Mes padengiame išlaidas, atsirandančias dėl defektų ištaisymo. Ši sąlyga netaikoma, jei mūsų išlaidos, ypač kelionių ir transporto išlaidos, padidėja, nes produktas vėliau buvo perkeltas į kitą vietą nei nurodyta vykdymo vieta. Jei defektų ištaisymas neįvykdomas ar neįvykdomas per kliento pagrįstai nustatytą laikotarpį, klientas savo nuožiūra turi teisę sumažinti pirkimo kainą arba nutraukti sutartį. Mūsų prašymu klientas per protingą laikotarpį turės informuoti mus kokį variantą jis pasirinks.

4. Vėliau atsiradusios kliento pretenzijos dėl defektų arba susijusios su defektais bei dėl jų atsiradusios žalos, nepriklausomai nuo teisinio pagrindo, galioja tik pagal G2 pastraipos nuostatas.

5. Naujų produktų esminių defektų senaties terminas yra 12 mėnesių nuo rizikos perdavimo momento, išskyrus G2 pastraipoje nurodytus atvejus, kuriems taikomas įstatymų numatytas senaties terminas. 

6. Jei konkrečiu atveju nėra numatyta kitaip, kliento pretenzijos dėl naudotų gaminių esminių defektų negalioja, išskyrus G2 pastraipoje nurodytas nuostatas.

7. Mes neprisiimame atsakomybės už visas pasekmes, atsiradusias dėl šių aplinkybių:

• netinkama arba neteisinga priežiūra ar naudojimas, ypač per didelio apkrovimo atveju;

• neteisingas kliento ar trečiųjų šalių atliktas surinkimas ar paleidimas/eksploatacija;

• susidėvėjimas arba nusidėvėjimas dėl naudojimo.

8. Jei klientas ar tretieji asmenys be mūsų išankstinio aiškiai išreikšto sutikimo netinkamai atlieka gaminio pakeitimus ar remontus, tai klientas negali reikšti mums pretenzijų dėl tokių produktų defektų ar jų sukeltų pasekmių.

9. Mes nesuteikiame mūsų produktams patvarumo ar kitos garantijos. Dėl to nė vienas iš mūsų aprašymų, užtikrinimų ar kitų pareiškimų – nei prieš sudarant sutartį, nei ją sudarius negali būti prilyginami garantijai.

II. Teisinių klaidų atveju mes suteikiame tokią garantiją:sudarymas, sutarties dalykas

G) Atsakomybė

1. Toliau išdėstytos nuostatos taikomos reikalavimams dėl nuostolių atlyginimo dėl nesuteiktos, netinkamos paslaugos ar paslaugos sukeltų nuostolių esant bet kurioms teisinėms priežastims, be to dėl išlaidų kompensavimo ir atleidimo nuo mokėjimo reikalavimams (toliau - kompensacijos reikalavimai). C pastraipoje numatytos nuostatos turi viršenybės teisę.

2. Mes neprisiimame atsakomybės už mums pateiktus žalos atlyginimo reikalavimus, visų pirma dėl pasekminių nuostolių, pavyzdžiui, prarasto pelno, nuostolių dėl veiklos nutraukimo, gamybos ir naudojimo sutrikimų bei netiesioginių nuostolių. Šis apribojimas netaikomas šiais atvejais:

•  Tyčinis veikimas ar neveikimas;

•  Teisėtų atstovų arba vadovaujančio personalo rimto aplaidumo atvejai – kai atsakomybė apsiriboja tik tipine sutartyse paprastai numatoma žala;

•  Pagal garantiją, atsakomybę ribojant tiek, kiek garantija buvo skirta klientui apsaugoti nuo žalos;

•  Žalos gyvybei, kūnui ar sveikatai atvejais;

•  Esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo atvejais. Esminiais yra vadinami tokie sutartiniai įsipareigojimai, kurie apsaugo kliento pagrindines sutartines teises, kurios jam suteikiamos pagal sutarties turinį ir paskirtį; be to, esminiais apibūdinami tokie sutartiniai įsipareigojimai, kurių vykdymas leidžia tinkamai įvykdyti sutartį ir kuriais klientas gali remtis. Tačiau nedidelio aplaidumo/neatsargumo atvejais atsakomybė apsiriboja tipiniu sutartyje numatomos žalos atlyginimu, jei atsakomybė neapima žalos padarytos gyvybei, kūnui ar sveikatai.

•  Kitais privalomos teisinės atsakomybės atvejais.

3. Įrodinėjimo pareigos pakeitimas su anksčiau minėtomis nuostatomis nesiejamas.

4. Kiti reikalavimai (pretenzijos) negali būti teikiami. 

H) Jurisdikcija, taikytina teisė

1. Visų ginčų sprendimo vieta yra kompetentingas Vilniaus miesto teismas.

2. Visus mūsų teisinius santykius su klientais reglamentuoja tik Lietuvos Respublikos teisė, taikoma santykiams tarp šalies (Lietuvos)> sutarties partnerių. Tarptautinės privatinės teisės normos netaikomos. Jei kuri nors šių Bendrųjų sąlygų nuostata nustoja ar nustos visiškai arba iš dalies galioti, ji panaikinama ar tampa neįvykdoma, visos likusios nuostatos lieka galioti ir yra vykdytinos. Jei įstatymas leidžia, negaliojanti, neveiksminga ar neįgyvendinama nuostata yra laikoma pakeista tokia galiojančia ir įgyvendinama nuostata, kurios ekonominis tikslas yra arčiausiai negaliojančios, neveiksmingos ar neįgyvendinamos nuostatos jos objekto, apimties, laiko, vietos ir taikymo srities atžvilgiu.

I) Duomenų apsauga (privatumo politika)

1. Mes užtikriname mums perduotų klientų duomenų saugumą. Duomenis, reikalingus sandoriui, mes saugome ir tvarkome remiantis įstatymų reikalavimais, visų pirma pagal galiojančias įstatymų numatytas duomenų apsaugos taisykles.

• Su užsakymu surinkti duomenys bus naudojami sutarties vykdymui, įgyvendinimui ir, jei būtina, ir restitucijos atveju.

• Prekes pristatančiai įmonei bus perduodami tik tie duomenys, kurie yra būtini pristatymui/tiekimui.

• Mokėjimų apdorojimui kliento mokėjimo duomenys bus perduodami mokėjimo pavedimą vykdančiam bankui.

• Mokėjimą atlikti gali būti pavesta trečiajam asmeniui, kuris naudos kliento mokėjimo duomenis mokėjimo apdorojimo tikslais. Trečioji šalis privalo tvarkyti informaciją pagal kompetentingos valstybėsduomenų apsaugos įstatymus.

• Esant teisėtam interesui (pvz., jei mes turime išankstinių sąnaudų) mes ar mokėjimo pavedimą atliekantis subjektas kliento kreditingumui patikrinti gali suteikti ir sutarties duomenis (įmonės pavadinimą, pavardę, vardą, gatvės pavadinimą, namo numerį, pašto indeksą, miestą) tretiesiems asmenims, kuriems taikomas tas pats duomenų konfidencialumo reikalavimas. Jūsų teisėti susirūpinimą keliantys faktai bus  svarstomi įstatymų nustatyta tvarka.

2. Pagal galiojančius duomenų apsaugos reikalavimus klientas turi teisę:

• Gauti informaciją apie saugomus jo duomenis, taip pat šių duomenų taisymą, blokavimą ar ištrynimą.

• Bet kada užprotestuoti ir atšaukti duomenų naudojimą reklamos tikslais. Užtenka paprastos žinutės UAB "JUNGHEINRICH LIFT TRUCK", Servečės g. 1, Vilnius arba elektroniniu paštu: info@jh-profishop.lt, kuriame nurodoma bendrovė, pavardė, pilnas adresas ir, jei yra, kliento numeris. Jokių kitų išlaidų, išskyrus perdavimo išlaidas pagal bazinį tarifą, nėra.

Išsamesnė ir atnaujinta informacija yra apibendrinta mūsų Duomenų apsaugos skiltyje.